Österlen Syd informerar om

Stranderosionen

Kusten vid södra Österlen består till stor del av sandstränder. De är utsatta för erosion: vågor och havsströmmar för bort material som sedan ackumuleras någon annanstans. Detta är en naturlig process som alltid pågått. Men erosionen ställer till problem.
Under de senaste 50-60 åren har stränderna vid Löderups Strandbad och österut till Sandhammaren förlorat mycket sand. SGU, Sveriges geologiska undersökning, antar på sin hemsida att Löderup Strandbad har svenskt rekord i stranderosion: 200 m av stranden försvann på 35 år!

Å andra sidan har stranden på andra sidan udden, på östra delen av Sandhammaren där kusten sträcker sig mot nordost, fått sand ackumulerad. Där har stranden växt till i bredd under motsvarande tid.

Problemen förväntas öka i takt med den stigande havsnivån, för närvarande drygt 3 mm per år. Dessvärre har vi inte i sydligaste Sverige någon landhöjning att räkna med. I övriga Sverige kompenserar landhöjningen en del av havsytans höjning.
Strand nedanför Kåsebergaåsen, Från SGI skrift nr V554

Vad kan man göra?

Strandfodring

Strandfodring är en utmärkt metod. Det innebär att sand flyttas tillbaka till den eroderade stranden. Detta förutsätter att man kan hitta en sandtäkt utanför kusten där man påverkar det marina livet så lite som möjligt och där normalt sand ackumuleras. Hämtning av sand förutsätter också att tillstånd ges för verksamheten.
Ystad kommun har de senaste åren utfört strandfodring dels vid Ystad Saltsjöbad/Sandskogen och dels vid Löderups Strandbad. Sanden har hämtats från Sandhammar bank. Tyvärr gör erosionen att åtgärden måste upprepas, helst årligen.
Här [PDF, 2,1 MB] finns en rapport om Strandfodringen i Ystad 2011 – bakgrund, uppföljning, framtid. Bilden ovan finns med i rapporten. Den är tagen i västra delen av Löderups Strandbad med den likaledes eroderade Kåsebergaåsen i bakgrunden.

Strandskoning

Strandskoning innebär att stenblock och eller sprängsten placeras i strandkanten. Denna metod har också använts vid Löderups Strandbad för att skydda sommarhus som annars riskerade att undermineras av erosionen. Problemet är att erosionen då istället ökar i området bortom strandskoningen.

Vågbrytare

Vågbrytare är en konstruktion av t ex stenblock som placeras en bit utanför strandlinjen och parallellt med den. Precis öster om Kåseberga hamn har det funnits en vågbrytare. De sista resterna av denna togs bort i samband med ombyggnaden av hamnen för tiotalet år sedan.

Hövder

Hövder kan vara stenkonstruktioner eller pålningar. Även fasta badbryggor fungerar. De går från stranden och vinkelrät ut i vattnet. Den största delen av sandförflyttningen i vårt område antas orsakas av stömmar längs med kusten. En hövd kommer då att påverka erosionen. Uppströms hövden byggs stranden på medan den eroderas på nedströmssidan. Ofta byggs flera hövder på visst avstånd från varandra i ett erosionspåverkat område. Metoden har använts både vid Ystads Sandskog och Löderups Strandbad. I östra kanten av Löderups Strandbad, precis väster om campingplatsen, finns t ex Kungahövden.

SGI

Förutom SGU så intresserar sig också SGI, Statens geotekniska institut, för stranderosionen. På SGIs hemsida kan man läsa mycket om stranderosion och möjligheter att påverka den. SGI har också en särskild sida med en interaktiv karta kallad “Kustens sårbarhet – erosion”.

Ett exempel från SGIs skriftserier, nr V554: Strandmorfologi. Studie av kuststräckan från Ystad till Sandhammaren från 2005, författad av Ann-Christine Hågeryd, Karin Rankka, Wilhelm Rankka och Håkan Rosqvist. Skriften kan laddas ner här som pdf. Den är stor, 8,8 MB, men innehåller mycket av intresse om stranderosionen i området, åtgärder som vidtagits, hur strandlinjen förändrats över tid, etc

Tillbaka till Aktiviteter på Södra Österlen

Sevärdheter, arrangemang, utflykter, aktiviteter och annat att göra, både på södra Österlen och andra ställen i sydöstra Skåne.
← Tillbaka
Österlen Syd är en ideell förening som främjar turism och besöksnäring på södra Österlen.
Copyright © 2021 Föreningen Österlen Syd. Österlen Syd är ett inregistrerat varumärke.
This is a machine translation provided by Google. It may not be entirely correct.
homepictureusersstoremapdinnerbusearth